22. 12. 2013
Novela zákona o dani z príjmov

účinná od 1. januára 2014

Dňa 21. decembra 2013 bola v zbierke zákonov publikovaná novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („Novela“). Nižšie uvádzame prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré Novela prináša v porovnaní s navrhovaným znením:

1.1 Daňová licencia

• Novela zavádza pojem daňová licencia právnickej osoby, ktorá predstavuje minimálnu daň, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je jeho vypočítaná daňová povinnosť nižšia ako výška ustanovenej daňovej licencie.

• Daňová licencia je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania. Daňovú licenciu platí daňovník:

i) vo výške 480 EUR, ak nie je platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje 500 000 EUR;

ii) vo výške 960 EUR, ak je platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje 500 000 EUR;

iii) vo výške 2 880 EUR, ak jeho ročný obrat dosiahol viac ako 500 000 EUR.

V prípade, že zdaňovacie obdobie daňovníka trvá menej ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, daňová licencia sa vypočíta v pomernej výške.

• Novela zároveň definuje, kedy daňovník daňovú licenciu neplatí:

i) daňovník za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol;

ii) daňovník, ktorý nie je zriadený na podnikanie;

iii) daňovník, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko a

iv) daňovník za zdaňovacie obdobia, počas ktorých vstúpil do likvidácie, bol na neho vyhlásený konkurz alebo bol zrušený zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu.

• Daňovú licenciu je možné započítať na daňovú povinnosť (pred uplatnením preddavkov na daň) najviac počas troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom bola daňová licencia zaplatená, pričom možnosť započítania sa vzťahuje len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

• Nárok na zápočet daňovej licencie zaniká uplynutím trojročného obdobia, počas ktorého je možné daňovú licenciu započítať, ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ku dňu vstupu daňovníka do konkurzu alebo ku dňu vstupu daňovníka do likvidácie.

1.2 Odpočet daňovej straty

• Novela stanovuje, že daňovú stratu vykázanú v roku 2014 a neskôr si bude môcť daňovník odpočítať od základu dane už len rovnomerne počas najviac štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

• Rovnaký postup sa použije aj na neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010-2013, ktoré bude možné douplatňovať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období počnúc zdaňovacím obdobím 2014.

1.3 Sadzba dane

• Novela znižuje sadzbu dane z príjmu právnickej osoby z pôvodných 23% na nových 22%.

• Nakoľko uvedená zmena nie je upravená žiadnym prechodným ustanovením, uvedená zmena bude mať za následok, že preddavky na daň z príjmov právnických osôb za obdobie 1. štvrťroka 2014 daňovník prepočíta aktuálnou sadzbou dane z príjmov právnických osôb pre rok 2014 vo výške 22 %.

1.4 Transferové oceňovanie

• Novela ruší záväznosť použitia metódy transferového oceňovania v postupnosti stanovenej zákonom a zavádza možnosť výberu najlepšej metódy podľa okolností konkrétnej transakcie.

• Novela zavádza povinnosť zaplatiť správny poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania správcovi dane.

• Novela skracuje lehotu, v rámci ktorej je daňovník povinný predložiť správcovi dane dokumentáciu k transferovým cenám z pôvodných 60 dní na nových 15 dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.

1.5 Ostatné zmeny

• Novela zvyšuje sumu výšky dane na úhradu, ktorá sa neplatí z pôvodných 3,32 EUR na nových 5 EUR.

• Novela zavádza pre platiteľa dane povinnosť predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a zaplatení dane na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky („Finančné riaditeľstvo“) členení na daňovníkov:

- s neobmedzenou daňovou povinnosťou,

- s obmedzenou daňovou povinnosťou,

- nezmluvného štátu.

Rovnaké členenie sa uplatní aj pri tlačive oznamujúcom správcovi dane zabezpečenie dane.

• Novela od 1. januára 2014 ruší povinnosť oznamovať správcovi dane úhrady zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe prevyšujúce sumu 5 000 EUR za kalendárny rok. Z uvedeného vyplýva, že už ani za rok 2013 nebude potrebné plniť túto oznamovaciu povinnosť.

• Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

 


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...