22. 12. 2013
Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)

účinná od 1. januára 2014, prípadne od 1. septembra 2014.

Dňa 21. decembra 2013 bola v zbierke zákonov publikovaná novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), o ktorej návrhu sme už v minulosti informovali.

Najvýznamnejšia zmena oproti pôvodnému návrhu je v ustanovení týkajúcom sa možnosti správcu dane na žiadosť daňového subjektu preúčtovať platbu, ktorá bola daňovým subjektom uhradená na účet iného daňového subjektu

- žiadosť môže daňový subjekt podať bez časového obmedzenia;

- správca dane je povinný platbu preúčtovať do 30 dní od podania žiadosti;

- za deň platby sa bude považovať deň, kedy bola platba odpísaná z účtu toho, kto platbu vykonal.

 


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...