22. 12. 2013
Ostatné

zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013

Vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo, okrem iného:

• Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (DPPO), fyzických osôb majúcich len príjem zo závislej činnosti (DPFO typ A) a fyzických osôb majúcich aj iný príjem ako zo závislej činnosti (DPFO typ B). Nakoľko uvedené opatrenie nadobudne účinnosť 1. januára 2014, uvedené vzory tlačív sa použijú pri podávaní daňových priznaní u tých daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v roku 2014;

• Opatrenie ustanovujúce, podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ustanovujúce, okrem iného, nový vzor poznámok k individuálnej účtovnej závierke;

• Oznámenie o určení vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti).

 


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...