16. 06. 2013
Novela colného zákona

účinná od 1. júla 2013

Dňa 6. júna 2013 bol v Zbierke zákonov publikovaný zákon č. 135/2013, ktorý novelizuje s účinnosťou od 1.  júla 2013, resp. od 1. septembra 2013, o.i., aj nasledovné zákony (ďalej len „Novela zákona“):

1. Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov 

Novela zákona vo všeobecnosti upravuje proces vykonávania následných kontrol a inštitút zabezpečenia colného dlhu. Najdôležitejšie zmeny účinné od 1. júla 2013, ktoré Novela zákona zavádza sú nasledovné:

·         Pre účely následnej kontroly zavádza povinnosť kontrolovanej osobe poskytnúť colnému úradu požadované podklady aj v elektronickej podobe (na dátových nosičoch);

·         Zavádza pre kontrolovanú osobu právo vyjadrovať sa k nedostatkom zisteným následnou kontrolou aj písomne;

·         Pre účely zabezpečenie úkonov pred colným úradom vykonávajúcim následnú kontrolu bude kontrolovaná osoba oprávnená určiť si zástupcu;

·         Následná kontrola je ukončená samotným dňom vyhotovenia záznamu, príp. protokolu, nie jeho prerokovaním;

·         K písomnej deklarácii údajov o colnej hodnote, na základe ktorej sa stanoví colná hodnota dovážaného tovaru, sa prikladá kópia faktúry (nie je potrebný originál),

·         Pre účely zabezpečenia colného dlhu zavádza obmedzenie vkladu peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladne colného úradu na maximálnu sumu 1 659,70 EUR.

2. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

·         Novela zákona zjednocuje spôsob zdaňovania štátnych a iných ako štátnych dlhopisov a pokladničných poukážok;

·         Uvedené príjmy z kapitálového majetku nebudú podliehať zrážkovej dani, ale budú sa zdaňovať cez daňové priznanie, okrem prípadov, keď  takéto príjmy plynú daňovníkovi, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie (Fond národného majetku SR a Národná banka Slovenska) zo zdrojov na území SR;

·         Výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok plynúce daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou nebudú podliehať zdaneniu v Slovenskej republike;

·         Uvedené zmeny sa použijú len pri zdanení príjmov z dlhopisov a pokladničných poukážok, ktoré boli vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech daňovníka od 1. júla 2013.

3. Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov 

S účinnosť od 1. septembra 2013 Novela zákona zavádza nový druh lotériovej hry – lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej len „lotéria pokladničných dokladov“), ktorú zaraďuje medzi tzv. štátne lotérie.  Dôvodom na jej zavedenie bola  snaha motivovať ľudí žiadať si doklady o zaplatení, a tým zabrániť predajcom nezaevidovanie tržieb cez elektronickú registračnú pokladnicu a následné neodvedenie dane z pridanej hodnoty.

Žrebovanie tejto lotérie sa musí uskutočňovať za účasti orgánu dozoru, pričom do lotérie môže byť zaradený len žreb, ktorý vydal prevádzkovateľ lotérie hráčovi po predložení pokladničného dokladu vyhotoveného po 31. auguste 2013.

 


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...