16. 06. 2013
Usmernenie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky

k oslobodeniu zdaniteľných osôb od vyhotovenia faktúry v zmysle zákona o DPH

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vydalo v máji 2013 Usmernenie k oslobodeniu zdaniteľných osôb od vyhotovenia faktúry v zmysle novelizovaného ustanovenia § 72 ods. 6 zákona o DPH. Povinnosť platiteľa dane vyhotoviť faktúru sa nevzťahuje na dodanie tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku, ktoré je oslobodené od DPH podľa § 28 až 42 zákona o DPH a na dodanie poisťovacích (§ 37) a finančných (§ 39) služieb s miestom dodania v inom členskom štáte alebo treťom štáte.


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...