16. 06. 2013
Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-651/11

Posúdenie prevodu 30% podielov spoločnosti, ktorej prevodca poskytuje služby podliehajúce DPH z hľadiska DPH

Koncom mája 2013 vydal Európsky súdny  dvor (ďalej len „ESD“) rozsudok vo veci posúdenia prevodu 30% podielov spoločnosti, ktorá poskytuje služby podliehajúce dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).

Spoločnosť X BV (obdoba s.r.o.), ktorá vlastnila 30% podielov v spoločnosti A, vykonávala pre túto spoločnosť A zároveň aj služby spojené s jej riadením za zmluvne dohodnutú odmenu. Následne, spoločnosť X BV spolu s ostatnými vlastníkmi podielov na spoločnosti A, predala svoje podiely inej spoločnosti a zároveň aj ukončila poskytovanie riadiacich služieb spoločnosti A. 

V súvislosti s predajom týchto podielov, boli spoločnosti A poskytnuté rôzne služby, za ktoré boli vystavené faktúry spolu s vyčíslenou DPH. Spoločnosť A si DPH na vstupe plne odpočítala, nakoľko sa domnievala, že prevod podielu je prevodom všetkých aktív a služieb a že náklady, ktoré v súvislosti s touto transakciou vynaložila sa majú považovať za súčasť celkových nákladov súvisiacich s jej celkovou činnosťou.

Holandský správca dane však tento odpočet spoločnosti A zamietol a  dorubil daň. Voči dodatočnému daňovému výmeru sa spoločnosť A odvolala. Odvolací orgán predmetné konanie prerušil a položil ESD otázku,  či možno predaj 30% podielov v spoločnosti, ktorej subjekt, ktorý prevádza podiely, poskytuje služby podliehajúce DPH, prirovnať k prevodu všetkých aktív (časti aktív), ktoré nie sú predmetom dane v zmysle článku 5 ods. 8 písm. a) alebo 6 ods. 5 šiestej smernice (ďalej len „Smernica“) resp., či tento prevod možno považovať za prevod podniku alebo jeho časti za predpokladu, že úzko súvisí s riadiacou činnosťou v rámci účasti?

ESD zdôrazňuje, že na to, aby išlo o prevod obchodného majetku podniku alebo časti podniku v zmysle článku 5 ods. 8 Smernice, musí byť súhrn prevádzaných zložiek postačujúci na to, aby umožnil vykonávanie samostatnej hospodárskej činnosti. Držba podielov podniku na rozdiel od držby jeho aktív nepostačuje na to, aby sa mohlo pokračovať vo výkone samostatnej hospodárskej činnosti.

ESD ďalej zdôraznil, že keďže prevod podielov treba považovať za transakciu, ktorá je v zmysle článku 13 B písm. d) bod 5 Smernice oslobodená od dane právo na odpočet môže byť prípustné len v prípade, že náklady na služby poskytnuté spoločnosti X BV v súvislosti s uvedeným prevodom sú súčasťou celkových nákladov súvisiacich s celou jej hospodárskou činnosťou a nie sú zahrnuté do kúpnej ceny samotných podielov.

ESD v závere rozhodol, že prevod 30 % podielov spoločnosti, ktorej prevodca poskytuje služby podliehajúce DPH, nie je prevodom všetkých aktív, resp. služieb alebo ich časti, a to bez ohľadu na skutočnosť, že ostatní podielnici prakticky v rovnakom čase prevedú zostávajúce podiely tejto spoločnosti na rovnakú osobu, a že tento prevod úzko súvisí s riadiacou činnosťou vykonávanou pre tú istú spoločnosť.


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...