22. 06. 2013
Návrh novely zákona o dani z príjmov

s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014

Návrh novely zákona č. 595/2003  Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014, prináša okrem iného aj nasledovné navrhované zmeny:

 • Novela zavádza pojem daňovník nezmluvného štátu. Vo všeobecnosti, ide o osobu, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní. V zmysle novely sa voči daňovníkovi z nezmluvného štátu bude uplatňovať zvýšená sadzba zrážkovej dane, resp. sadzba zabezpečenia dane vo výške 35%. Ak platiteľ takéhoto príjmu podliehajúceho zrážkovej dani, resp. zabezpečeniu dane v sadzbe 35% zrážku dane alebo zabezpečenie dane nevykoná, nebude si môcť uplatniť náklad na takéto platby do daňových výdavkov;
 • Novela rozširuje okruh príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky v prípade poskytovania služieb;
 • Ako príjem daňových nerezidentov zo zdrojov v Slovenskej republike zavádza aj príjem z prevodu akcií, účastí alebo podielov v obchodných spoločnostiach registrovaných v Slovenskej republike, ak sa transakcia realizuje medzi dvoma daňovými nerezidentmi;
 • Súčasne spresňuje definíciu službovej stálej prevádzkarne, ktorá je vymedzená vo viacerých zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia;
 • Novela prináša aj zmeny v úprave základu dane vyplývajúce z opätovného zavedenia zrýchleného leasingového odpisovania počas doby trvania nájomnej zmluvy pri  porušení podmienok finančného prenájmu;    
 • Zahŕňanie záväzkov po splatnosti do základu dane bude závislé od počtu dní, ktoré uplynuli od dohodnutej lehoty splatnosti, konkrétne, po 360 dňoch sa do základu dane zahrnie 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, po 720 dňoch vo výške 50% a po 1080 dňoch vo výške 100%;
 • Novela ruší povinnosť daňovníka oznámiť správcovi dane začatie a skončenia nezahrňovania kurzových rozdielov do základu dane pred zdaňovacím obdobím. Uvedená skutočnosť sa vyznačí na tlačive daňového priznania;
 • Daňovým výdavkom bude aj tvorba rezerv účtovaná ako náklad na mzdu pri uplatňovaní konta pracovného času vrátane poistného a príspevkov platených zamestnávateľom;
 • Za daňový výdavok budú za istých podmienok považované náklady zamestnávateľa súvisiace so zabezpečením dopravy pre zamestnancov do zamestnania a späť;
 • Pre účely výpočtu nepeňažného príjmu zamestnanca využívajúceho vozidlo zamestnávateľa aj na súkromné účely vo výške 1%  hodnoty motorového vozidla sa zohľadní opotrebenie tohto vozidla. Jeho vstupná cena sa bude ročne znižovať o 12,5%;
 • V prípade výhier prijatých fyzickými osobami sa bude zdaňovať len suma prevyšujúca 350 EUR;
 • Právnickým osobám vzniká povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň z príjmov od sumy dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie prevyšujúcej 2 500 EUR`
 • Pokuta za nepodanie mesačného prehľadu o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti sa znižuje na sumu 10 EUR.

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...