22. 06. 2013
Návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty

s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014

Návrh novely zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014 by mala priniesť okrem iného, aj nasledovné zmeny:

  •  Zavádza pre platiteľov dane povinnosť podávať kontrolný výkaz o realizovaných a prijatých dodávkach tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku v elektronickej forme spolu s daňovým priznaním. Kontrolný výkaz bude musieť obsahovať vybrané údaje z faktúr okrem zjednodušených faktúr;
  • Zosúlaďuje sa lehota na podanie súhrnného výkazu s lehotou na podanie daňového priznania (namiesto do 20 dní sa stanovuje do 25 dní);  
  • V súvislosti s povinnosťou platiteľa dane podať dodatočné daňové priznanie, z dôvodu oneskoreného doručenia faktúry pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, bude mať platiteľ dane právo vykonať odpočítanie dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva dodatočné daňové priznanie, za podmienky, ak ku dňu podania dodatočného daňového priznania bude maž k dispozícii faktúru;
  • Navrhuje vypustiť povinnosť pre zahraničné osoby registrovať sa pre DPH v tuzemsku v prípade, ak tieto osoby uskutočnia dovoz tovaru do Slovenskej republiky. Povinnosť registrovať sa v tuzemsku pre DPH ostáva zachovaná, ak dovezený tovar bude následne dodaný s miestom dodania v Slovenskej republike;
  • Spresňuje sa postavenie platiteľa dane pri nadobudnutí podniku alebo organizačnej zložky. Osoba sa stane platiteľom dane len za predpokladu, že v rámci predaja podniku alebo jeho časti príp. vkladu podniku sa prevádza hmotný a nehmotný majetok, pričom daňový úrad môže registráciu na daň zamietnuť;
  • Rozširuje povinnosť zložiť zábezpeku na daň aj na osobu, ktorá sa stala platiteľom zo zákona (nadobudnutím podniku, časti podniku platiteľa, dodaním stavby za podmienok stanovených zákonom) alebo osobu, ktorej bola zmenená registrácia (zo zahraničnej osoby resp. dodávateľa tovaru formou zásielkového predaja na tuzemského platiteľa dane), za predpokladu, že tieto osoby budú spĺňať podmienky pre zloženie zábezpeky;
  • Tiež sa rozširuje povinnosť zložiť zábezpeku na daň, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorej spoločníkom je tiež právnická osoba, ktorá má nedoplatky na DPH 1 000 EUR a viac;
  • Návrh novely zavádza povinnosť pokračovať v lehote na úpravu odpočítanej dane u nadobúdateľa investičného majetku, ktorým je nehnuteľnosť v prípade právneho nástupcu;
  • Navrhuje sa aby zahraničná osoba, ktorá žiada o vrátenie dane, mohla okrem slovenského jazyka  použiť aj anglický jazyk (vyplnenie žiadosti o vrátenie dane a ďalšia komunikácia s daňovým úradom);
  • Navrhuje sa odklad účinnosti úpravy samozdanenia dovozu tovaru z 1. januára 2014 na 1. januára 2016.

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...