28. 06. 2013
Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014

Návrh novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, s navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014 okrem iného ukladá jednotlivým subjektom nasledovné povinnosti:

  • Výrobcom, dovozcom a distribútorom elektronických registračných pokladníc (ďalej len „ERP“) predkladať kontrolným orgánom technické a softvérové nástroje, ktoré im zabezpečia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v ERP, zabezpečia ich prečítanie a overenie pravosti;
  • Podnikateľom prostredníctvom komunikačného kábla podnikateľa umožniť kontrolným orgánom pripojenie k ERP za účelom sprístupnenia údajov evidovaných v ERP na účely výkonu kontroly;
  • Servisným organizáciám ukladať pri výmene fiškálnej pamäte údaje z nej na dátové médium a odovzdať ho podnikateľovi. Prevzatie podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP;
  • Novela mení výšku pokút za niektoré správne delikty.

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...