18. 11. 2013
Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. decembra 2013, respektíve od 1. januára 2014 a 1. marca 2014.

Dňa 12. novembra 2013 bola publikovaná novela zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Novela prináša, okrem iného, nasledovné zmeny: 

 • Rozširuje definíciu minerálneho oleja o deriváty z uhľovodíkových látok, v prípade, že sa použijú ako palivo (napr. biolieh, ktorý sa používa ako palivo v biokozuboch);
 • Zavádza pojem distribútor a spotrebiteľ pohonných látok; Distribútor pohonných látok je osoba, ktorá nadobúda pohonné látky a/alebo ich dodávať inému prevádzkovateľovi živnosti. Spotrebiteľ pohonných látok je osoba, ktorá nakúpi a uskladní pohonné látky v daňovom voľnom obehu na vlastnú spotrebu v objeme 15 000 litrov a viac. Distribútor a spotrebiteľ pohonných látok sa musia povinne registrovať na miestne príslušnom colnom úrade.
 • Registrovaným osobám (prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený príjemca, registrovaný odosielateľ) vydá colný úrad povolenie na distribúciu alebo predaj pohonných látok súčasne s príslušným povolením automaticky, t.j. nebude potrebné žiadať o tieto povolenia samostatne; 
 • Novela zjednodušuje podmienky pre daňové subjekty na vydávanie povolení na obchodovanie s vybraným minerálnym olejom. 
 • Novela stanovuje sankciu vo výške 10 000 euro, ak: 
 1. subjekt obchodujúci s vybraným minerálnym olejom nepožiadal colný úrad o vydaniw povolenia na obchodovanie s ním,
 2. subjekt, ktorý distribuuje vo voľnom obehu pohonné látky nepožiadal colný úrad o vydanie povolenia na ich distribúciu,
 3. subjekt predávajúci vo voľnom obehu motorový benzín, motorovú naftu a LPG nepožiadal colný úrad o vydanie povolenia na ich predaj,
 4. subjekt, ktorý nakúpil v daňovom voľnom obehu pohonné látky v objeme 15 000 litrov a viac na vlastnú spotrebu, túto skutočnosť neoznámil v rozsahu stanovenom zákonom colnému úradu.
 • Novela zákona umožňuje registrovaným daňovým subjektom pri ich ďalšej registrácii pre účely spotrebnej dane z minerálneho oleja nepredkladať colnému úradu také prílohy žiadostí, ktorými colný úrad disponuje, ak sú aktuálne;
 • Novela nadobudne účinnosť 1. decembra 2013, pričom niektoré ustanovenia napr. týkajúce sa distribútora, predajcu, spotrebiteľa pohonných látok nadobudnú účinnosť 1. marca 2014, ustanovenia upravujúce predkladanie dokladov colnému úradu resp. zdanenie bioliehu nadobudnú účinnosť 1. januára 2014.

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...