19. 11. 2013
Rozsudok Európskeho súdneho dvora C-431/12

Povinnosť správcu dane zaplatiť úroky z omeškania pri oneskorenom vyplatení nadmerného odpočtu DPH

Koncom októbra 2013 vydal Európsky súdny dvor („ESD“) rozsudok vo veci posúdenia povinnosti správcu dane zaplatiť úroky z omeškania pri oneskorenom vyplatení nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty („DPH“).

Rumunská spoločnosť Steaua Română („Spoločnosť“) vykázala za obdobia december 2007 a január 2008 nadmerný odpočet, ktorého vyplatenie rumunský správca dane po vykonanej kontrole odsúhlasil. V nadväznosti na túto kontrolu však rumunský správca dane vydal aj iný daňový výmer, ktorým Spoločnosti vyrubil povinnosť zaplatiť ďalšie daňové pohľadávky ako sankciu za omeškanie. Sumu nadmerného odpočtu správca dane následne započítal na úhradu jeho daňovej pohľadávky voči Spoločnosti.

Spoločnosť podala proti dodatočnému výmeru žalobu na Odvolací súd, ktorý uvedené dodatočné výmery zrušil. Spoločnosť následne žiadala od správcu dane vyplatenie úrokov z omeškania zo sumy oneskorene vráteného nadmerného odpočtu z dôvodu jeho započítania na úhradu neoprávnene vyrubenej daňovej pohľadávky.

Rumunský správca dane sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal. Odvolací súd v danej veci prerušil konanie a položil ESD otázku či sa má článok 183 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty („Smernica“) o DPH vykladať v tom zmysle, že je v rozpore s ním, ak zdaniteľnej osobe, ktorá požiadala o vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, nemôžu byť priznané rumunským správcom dane úroky z omeškania vyplývajúce z toho, že tento daňový orgán neskoro vyplatil nadmerný odpočet, a to za obdobie počas ktorého boli v platnosti správne akty vylučujúce vyplatenie nadmerného odpočtu, pričom tieto boli neskôr zrušené súdnym rozhodnutím.

ESD rozhodol, že je v rozpore s článkom 183 Smernice, ak správca dane nevyplatí úroky z omeškania vyplývajúce z neskoro vyplateného nadmerného odpočtu, bez ohľadu na dôvod, pre ktorý vyplatenie nadmerného odpočtu DPH nastalo neskoro.

Svoje rozhodnutie ESD zdôvodnil tým, že aj keď postupy na uplatnenie nároku na vyplatenie nadmerného odpočtu DPH v zásade patria do autonómie členských štátov, v prípade, že dôjde k vyplateniu nadmerného odpočtu DPH zdaniteľnej osobe po uplynutí primeranej lehoty zásada neutrality daňového systému DPH vyžaduje, aby takéto finančné straty zdaniteľnej osoby, ktoré jej vyplývajú z nemožnosti disponovať s peňažnými sumami, boli kompenzované zaplatením úrokov z omeškania, pričom dôvod, pre ktorý vyplatenie nadmerného odpočtu DPH nastalo neskoro je irelevantný.

 


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...