29. 06. 2013
Návrh novely zákona o správe daní (daňový poriadok)

S navrhovanou účinnosťou od 1. januára 2014, prípadne od 1. septembra 2014.

Nižšie uvádzame prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré prináša návrh novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

  • Novela zavádza pre správcu dane možnosť pri správe daní neprihliadať na také skutočnosti, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie, a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie daňového zvýhodnenia.
  • Návrh stanovuje, aby finančné riaditeľstvo vymazalo zo zverejneného zoznamu („Zoznam“) tých platiteľov DPH, ktorí boli v Zozname zverejnení z dôvodu neplnenia si povinností pri daňovej kontrole, povinnosti podať daňové priznanie, zaplatiť daňovú povinnosť, zastihnuteľnosť na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, alebo ak im bola zrušená registrácia k DPH („zákonné povinnosti“), ak u nich pominú dôvody, na základe ktorých boli v Zozname zverejnení a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov neporušili tieto zákonné povinnosti. Finančné riaditeľstvo bude zverejňovať aj zoznam platiteľov DPH vymazaných zo Zoznamu; 
  • Inštitút záväzného stanoviska - podľa návrhu novely daňové subjekty budú môcť požiadať finančné riaditeľstvo o vydanie záväzného stanoviska k uplatneniu osobitných predpisov. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska bude podliehať poplatku od 4 000 euro do 30 000 euro v závislosti od počtu právnych predpisov, ktoré požaduje preveriť;
  • Novela zavádza možnosť na žiadosť daňového subjektu vrátiť alebo preúčtovať platbu, ktorá bola ním uhradená na účet iného daňového subjektu, pričom žiadosť musí byť podaná do troch mesiacov od úhrady platby. Za deň platby sa bude považovať deň, kedy bola platba pôvodne odpísaná z účtu v banke toho, kto platbu vykonal;
  • Novela upravuje ustanovenia daňového tajomstva, spôsobom umožňujúcim zverejnenie údajov o subjektoch, ktorí porušili zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ako aj sprístupnenie čísla účtu daňového subjektu na webovom sídle finančného riaditeľstva;

Navrhovaná účinnosť novely  je 1. januára 2014 s výnimkou ustanovení záväzného stanoviska, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2014.


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...