18. 11. 2013
Novela zákona o účtovníctve

Účinná od 1. januára 2014

Dňa 12. novembra 2013 bola publikovaná novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť od 1. januára 2014. Táto novela zavádza, okrem iného, nasledovné zmeny:

  • Novela zavádza definíciu pojmu mikro účtovná jednotka, ktorou sa rozumie obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba zapísaná v Obchodnom registri a pozemkové spoločenstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročí dve z nasledujúcich  podmienok:
  1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 euro
  2. čistý obrat nepresiahol 700 000 euro,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Mikro účtovné jednotky budú zostavovať účtovnú závierku v skrátenej forme. Podrobnosti o obsahu jednotlivých súčastí skrátenej účtovnej závierky budú upravené osobitným predpisom.

Mikro účtovné jednotky podľa novely nebudú mať povinnosť oceňovať cenné papiere na obchodovanie reálnou hodnotou, ocení ich obstarávacou cenou. Zároveň nebudú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceňovať majetok a záväzky reálnou hodnotou okrem prípadov zániku bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie) a nebudú oceňovať majetok metódou vlastného imania.

  • novela vypúšťa povinnosť ukladať do registra účtovných závierok („register“) priebežné účtovné závierky a zavádza povinnosť ukladať do registra  výročné správy;
  • novelou sa znížila periodicita inventarizácie dlhodobého majetku z dvoch na štyri roky a peňažných prostriedkov v hotovosti iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (predtým štyrikrát za účtovné obdobie).

 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...