10. 12. 2018
Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného riaditeľstva

V parlamente bol schválený aj návrh novely zákona č. 98/2004 Z. z o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Z novely vyberáme najvýznamnejšie zmeny:

·         Úprava sadzieb dane na palivá

·         Dovozca minerálneho oleja

Novela zákona zavádza definíciu dovozcu minerálneho oleja. Osoba, ktorá v rámci podnikania chce dovážať pohonné látky z územia tretích štátov a uvádzať ich do daňového voľného obehu na daňovom území SR, je povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja. Novela stanovuje podmienky zaradenia do evidencie dovozcov minerálneho oleja, oznamovacie povinnosti tejto osoby voči colnému úradu, vyradenie z evidencie dovozcov. Podanie žiadosti o zaradenie do evidencie dovozcov sa nevyžaduje, ak bude táto osoba dovážať pohonné látky oslobodené od dane podľa § 10 zákona alebo v spotrebiteľskom balení.

Osoba, ktorá bude chcieť v rámci podnikania od 1. marca 2019 dovážať pohonné látky z územia tretích štátov a uvádzať ich do daňového voľného obehu na daňovom území, je povinná najneskôr do 20. januára 2019 požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie dovozcov minerálneho oleja.

·         Označovanie identifikačnou látkou

Zavádza povinnosť označovať pohonné látky (motorový benzín, motorová nafta) identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu. Označovať pohonné látky identifikačnou látkou bude možné len v daňovom sklade v tuzemsku alebo v zahraničí.

Stanovujú sa kritériá na výrobcu identifikačnej látky, spôsob a podmienky jeho výberu, definuje podmienky odberu, vrátenia identifikačnej látky, vedenie evidencie odberu a jej použitia.

Podrobnosti o požiadavkách na vlastnosti identifikačnej látky, o spôsobe pohonných látok identifikačnou látkou, normy strát identifikačnej látky súvisiacich s jej fyzikálno-chemickými vlastnosťami pri jej použití, manipulácii a skladovaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Ustanovenia týkajúce sa označovania pohonných látok identifikačnou látkou, by mali nadobudnúť účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom finančné riaditeľstvo uverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o začatí označovania minerálneho oleja, pohonných látok, identifikačnou látkou.

Osoba (dovozca minerálneho oleja, daňový sklad, oprávnený príjemca), ktorý chce  v testovacom období (oznámenie má byť zverejnené na webovom sídle FRSR) uvádzať na daňovom území do daňového voľného obehu pohonné látky označené identifikačnou látkou je povinná uzatvoriť s Finančným riaditeľstvom dohodu o testovaní použitia identifikačnej látky.

Upravujú sa podmienky vzniku daňovej povinnosti keď pohonné látky (motorový benzín, motorová nafta), ktoré majú byť označené identifikačnou látkou sú predávané, ponúkané na predaj, skladované alebo prepravované bez označenia. Stanovuje platiteľa dane v danom prípade.

V rámci prechodných ustanovení sa uvádza, že minerálny olej (motorový benzín, motorová nafta), ktorý nie je označený identifikačnou látkou uvedený do daňového voľného obehu do dňa označovania je možné dodávať na konečnú spotrebu do vypredania zásob.

Novela je účinná od 1. januára 2019 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. marca 2019 alebo v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení finančného riaditeľstva o povinnosti označovať pohonné látky identifikačnou látkou.


 

Vyhľadávanie

Aktuality

Najnovšie správy:

10. 12. 18

Zatvorená kancelária

od 24. decembra 2018 do 2. januára 2019


10. 12. 18

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Opatrením č. MF/018612/2018-721 Ministerstva Financií SR zo dňa 8. novembra 2018 sa ustanovujú vzory...


10. 12. 18

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Účinná od 1. januára 2019, 1. marca 2019 alebo prvý deň kalendárneho mesiaca po oznámení finančného ...